bip2.jpg
Rekrutacja do przedszkola.png
nauka zdalna.jpg
dziennik elektroniczny.jpg
ban-playdoh.jpg
aqua.jpg
galanowy.jpg
logo_eTw.png
Wyszukiwarka
Czerwiec 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
7 8 9 10 11 12 13
Czwartek, 17.06.2021
Miejsce: Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie, ul. Warszawska 20, 87-500 Rypin, Sala Wystaw i Promocji
ban-biblioteka.jpg
ban-pogoda.jpg
Banerek - repertuar.jpg
ban-newsletter.jpg
Dostępność

Deklaracja dostępności

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2, Przedszkole Miejskie nr 1 z oddziałami integracyjnymi  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Przedszkola Miejskiego nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Rypinie.
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach.
 • formularze nie posiadają dowiązanych etykiet tekstowych.

 
Wyłączenia:

 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • dokumenty bez odpowiedniej struktury zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • zamieszczone filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 
Strona internetowa Przedszkola Miejskiego nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Rypinie posiada ułatwienia:

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
 • możliwość używania standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Przedszkola Miejskiego nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Rypinie. Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt do koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Rypin. Osobą kontaktową jest Marcin Kowalczyk, .
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (54) 280 96 22.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2

Przedszkole Miejskie nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Rypinie

87-500 Rypin, ul. Młyńska 3
Tel.: 54 280 57 97
E-mail:
Strona internetowa: www.pm1.rypin.eu

 

Dostępność architektoniczna

 

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Wejście do Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Młyńska 3: do budynku prowadzi jedno wejście główne: od ulicy Młyńskiej 3. Do budynku prowadzi ciąg pieszy, po którym swobodnie można przejechać wózkiem inwalidzkim, podjazd zabezpieczony jest barierką. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.  Brak opcji wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje. W budynku nie ma platformy przyschodowej. W  budynku nie ma windy.

 

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym na parkingu ogólnodostępnym.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Toalety wewnątrz budynków nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W przedszkolu  nie ma pętli indukcyjnych.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się